Regulamin

AUKCJEWSZWAJCARII.PL

REGULAMIN SERWISU AUKCJEWSZWAJCARII.PL

 

§1 – Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu  aukcjewszwajcarii.pl
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest pośrednictwo w zakupie samochodów i innych pojazdów używanych ze Szwajcarii, które w ramach działalności serwisu są oferowane z pośród licytacji ubezpieczycieli działających na terenie Szwajcarii. Serwis jako podmiot pośredniczący umożliwia nabycie  samochodów i innych pojazdów, a także ich transport do Polski oraz wykonanie obowiązków celno-skarbowych. Serwis pośredniczy w sprzedaży wyłącznie Towarów używanych.
 3. Właścicielem oraz administratorem Serwisu www.aukcjewszwajcarii.pl jest Mobiboard Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 1251645663, kontakt: biuro@aukcjewszwajcarii.pl, tel. +48 791070188. Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin nakładają obowiązek lub przyznają prawo kontaktu z Właścicielem, można go realizować za pośrednictwem w/w danych kontaktowych oraz wskazanych w dziale kontakt Serwisu.
 4. Integralną cześć niniejszego regulaminu stanowią:
  1. Polityka Prywatności z informacją o plikach cookies.
  2. Pouczenie dla konsumentów;
  3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
  1. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  2. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204, z późn.zm.),
  3. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn.zm.);
  4. rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
   W przypadku konfliktu któregokolwiek z bezwzględnie obowiązujących przepisów w/w aktów prawnych z treścią niniejszego regulaminu, pierwszeństwo mają regulacje ustawowe.
 6. Przy wykonywaniu umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, możliwe Administrator korzysta z usług następujących podwykonawców:
  1. GTR-Car GmbH z siedzibą w Hinteregg, CH.;
  2. DACAR GmbH z siedzibą w Meien, CH;
 7. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu jest założenie Konta i przeprowadzenie jego poprawnej aktywacji.
 8. Administrator nie jest właścicielem Pojazdów. Serwis zapewnia możliwość ich zakupu w drodze Aukcji jako pośrednik na mocy umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

 

§2 – Terminy i pojęcia

Z braku odmiennego zastarzenia, poprzez pojęcia użyte w regulaminie należy rozumieć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem aukcjewszwajcarii.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz z załącznikami.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Serwisie, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło – jest posiadaczem Konta.
 4. Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej  Serwisu. polegająca na składaniu przez Użytkowników ofert kupna Przedmiotu Aukcji.
 5. Cena Całkowita – kwota obejmująca całość kosztów związanych z wykonaniem umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu: w tym cenę zakupu Przedmiotu Aukcji, koszt transportu oraz podatki i opłaty obciążające Administratora lub podmioty wskazane w §1 ust.6.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Użytkownikiem.
 7. Przedmiot Aukcji/Pojazd – każda rzecz wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, w szczególności samochody oraz motocykle.
 8. Przybicie – akceptacja przez Sprzedawcę jednej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika
 9. Konto – wyodrębniona część serwisu za pośrednictwem której Użytkownik-  pod unikalną nazwą (loginem) może z Serwisu korzystać na zasadach określonych w regulaminie.
 10. Administrator – podmiot wskazany w §1 ust. 3.
 11. Oferta – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta nabycia przedmiotu licytacji za kwotę wskazaną w ofercie.
 12. Kupujący – Użytkownik na rzecz którego zostało udzielone przybicie.

 

§3 – Zakładanie i aktywacja konta Użytkownika
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych
 3. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając określone w nim dane tj.:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Użytkownik login użytkownika oraz hasło.
  3. Adres e-mail.
  4. Telefon.
  5. Adres.Po wprowadzeniu w/w danych, konieczna jest akceptacja regulaminu. Potwierdzając treść w/w danych, osoba uzupełniająca formularz potwierdza, że dane należą do niej.
 4. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego dotyczą osoby, która zamawia usługę i muszą być zgodne z prawdą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają, w ramach swoich Kont, Użytkownicy. W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.
 5. Dana osoba lub podmiot może mieć tylko jedno Konto w serwisie. Prawo do korzystania z hasła i loginu do Serwisy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku udzielenia dostępu do tych danych osobie trzeciej Użytkownik odpowiada za działania i zaniechania takiej osoby jak za działania własne. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba taka działa za wiedzą i zgodą Użytkownika – na jego rzecz.
 6. Na wskazany, w formularzu rejestracyjnym, adres e-mailowy, system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie – potwierdzenie zawiera link, po którego wybraniu podmiot rejestrowany dokonuje jednostronnej aktywacji Konta oraz zmienia hasło dostępowe Konta na wybrane przez siebie. Po wykonaniu w/w kroku, Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez ograniczeń.
 7. Z chwilą potwierdzenia rejestracji w Serwisie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, a podmiot rejestrowany otrzymuje po aprobacie Administratora dostęp do swojego Konta (po podaniu loginu i hasła) i staje się Użytkownikiem, o czym informowany jest automatycznie mailowo.
 8. W celu odblokowania funkcjonalności polegającej na udziale w aukcjach, konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji danych konta oraz wpłacie kaucji zwrotnej na konto właściciela serwisu. Następuje to poprzez wykonanie przelewu w wysokości 1000 zł – przy czym dane nadawcy przelewu muszą być tożsame z ujawnionymi w ramach danego Konta. Dla przyspieszenia procesu weryfikacji, w tytule przelewu należy wskazać ewentualnie login Konta. Kaucja Zwrotna będzie zwracana przelewem do 30 dni od momentu otrzymania od klienta maila z prośbą o zamknięcie konta.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do zablokowania konta takiego Użytkownika do czasu usunięcia wątpliwości, a w przypadku braku reakcji, do usunięcia konta.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania wniesienia kaucji przez Użytkownika w przypadku licytowania pojazdu o dużej wartości lub licytowania kilku przedmiotów jednocześnie o dużej wartości łącznej. Administratorowi przysługuje prawo do uchylenia dokonanej już rejestracji, w szczególności w przypadku, jeśli Użytkownik narusza postanowienia regulaminu lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do Administratora.

 

§4 – Cennik i koszty umowy
 1. Przed przystąpieniem do licytacji prosimy o dokładne przemyślenie swojej oferty, żeby była dopasowana do aktualnej wartości rynkowej pojazdu.
 2. W przypadku udzielenia przybicia, na Cenę Całkowitą do której uiszczenia zobowiązany jest Użytkownik składają się elementy określone w niniejszym paragrafie.
 3. Od wylicytowanego Przedmiotu Licytacji, Serwis pobiera prowizję w wysokości 10% wartości oferty dla której udzielono przybicia, przy czym prowizja nie może być mniejsza niż 100CHF.
 4. Transport ze Szwajcarii do Polski:
  1. samochód osobowy mały (3000zł – 3500zł);
  2. samochód osobowy duży, auto dostawcze małe (3000zł – 3700zł);
  3. samochód dostawczy duży (3200zł – 4500zł);
  4. motocykl (1000zł – 1500zł);
  5. quad (1500zł – 2200zł)
   Ostateczna kwota może ulec zmianie z uwagi na wielkości auta i odległość od punktu położenia miejsca dostarczenia pojazdu.
 5. W przypadku nieskorzystania z usługi Transportu zakupionego Przedmiotu Aukcji przez Administratora, do Ceny Całkowitej należy doliczyć dodatkowe 8% ceny przybicia.
 6. Pozostałe koszty związane z zakupem – niezależne od wymienionych powyżej:
  1. sporządzenie dokumentacji celnej na granicy:
   1. Kwota: 100 EUR, fiskalna z przesunięciem VAT,
   2. Kwota: 100 EURO za EURO-1 (dla pojazdów powyżej 7000CHF)
  2. CŁO na pojazdy z poza EU wynosi 10%, na pozostałe z EU 0% tylko w przypadku uzyskania pochodzenia.
  3. Uzyskanie dokumentów pochodzenia pojazdu od dealera – 250CHF.
  4. Podatek VAT w przypadku przejazdu przez granicę Niemiec:
   1. W wysokości 19% Ceny przybicia dla osób prywatnych
   2. Dla firm posiadających nr EORI możliwość przewiezienia pojazdu z przesunięciem VAT’u do PL.
 7. Akcyza jest uiszczana przez danego Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi stawkami – we własnym zakresie w PL.

 

§5 – Przebieg Aukcji i zawarcie umowy
 1. Składanie Ofert w ramach Aukcji jest bezpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przybicia – co jest widoczne w serwisie w zakładce „moje aukcje”. Serwis wskazuję dokładny czas przybicia oraz kwotę jaką klient zaoferował za dany pojazd na aukcji.
 3. W chwili potwierdzenia przybicia, Użytkownik zawiera przy udziale Administratora (pośrednika) umowę nabycia Pojazdu będącego przedmiotem aukcji. Sprzedaży Pojazdu na rzecz Użytkownika dokonuje podmiot powiązany z Administratorem – wymieniony w §1 ust. 6. W niektórych aukcjach wynik przybicia może trwać do 30 dni od zakończenia aukcji.
 4. Z braku odmiennych zastrzeżeń, przybicie następuje na rzecz Użytkownika który złożył najwyższą ofertę przed zakończeniem Aukcji. Czas zakończenia aukcji wyświetlany jest na stronie danego Pojazdu.
 5. Każda Aukcja odbywa się na warunkach i zasadach określanych w niniejszym regulaminie, przy czym na stronie danej Aukcji/Pojazdu mogą znajdować się informacje o odmiennych zasadach jej przeprowadzenia lub rozliczenia.
 6. Użytkownik składa ofertę poprzez wybranie (przyciśnięcie) opcji (przycisku) „złóż ofertę” uwidocznionej na stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji. Oferta musi zawierać proponowaną za Przedmiot Aukcji kwotę w walucie frank szwajcarski.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu, lub działał w zmowie z innymi Użytkownikami.
 8. Przystępując do licytacji i podając kwotę licytujący jest zobowiązany do odebrania i uregulowania należności w przypadku wygrania aukcji.
 9. Decyzja o wydaniu przedmiotu aukcji następuje do 30 dni roboczych od wygrania aukcji. Właściciel przedmiotu aukcji ma prawo do odrzucenia najwyższej oferty kupującego i nie wydania pojazdu w momencie gdy złożona najwyższa kwota przybicia nie jest dla niego wystarczająca.
 10. Z braku odmiennych wskazań, Zakupiony Przedmiot Aukcji będzie dostarczony pod adres wskazany w treści faktury VAT lub uwidoczniony w ramach Konta. Zakupiony Przedmiot Aukcji może zostać wydany wyłącznie nabywcy lub osobie dysponującej jego pisemnym upoważnieniem (zawierających dane pozwalające na weryfikację wystawcy).
 11. Po złożeniu oferty nie ma możliwości jej wycofania.

 

§6 – Reklamacje
 1. Pojazdy mogą posiadać gwarancję właściciela lub Administratora. Podstawowe informacje na temat gwarancji zawarte są na stronach poszczególnych Pojazdów/Aukcji. Z braku informacji o gwarancji, uznaje się, że dany pojazd nie posiada gwarancji.
 2. Niezależnie od podmiotu udzielającego gwarancji, Kupujący może prowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Administratora.
 3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Administrator, należy nawiązać z nim kontakt w celu ustalenia sposobu przekazania Pojazdu.
 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać uprawnień wynikających z rękojmi za wady opisanych w art. 556 -576 kodeksu cywilnego. Wyżej wymienionych przepisów kodeksy cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje w tym zakresie wyłączona. Okres rękojmi udzielanej przy sprzedaży konsumenckiej wynosi 1 rok od czasu wydania rzeczy – stosownie do dyspozycji art. 568 §1 kodeksu cywilnego..
 5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady – wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Administratora, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

§7 – Odpowiedzialność

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia 30% (Minimum 300 CHF) Ceny Przybicia wylicytowanego przedmiotu – co stanowi rekompensatę kosztów Administratora związanych z wylicytowanym przedmiotem ponoszonych na rzecz podmiotów trzecich, w tym w szczególności właścicieli lub dysponentów Pojazdów.

 

§8 – Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych oraz przetwarzany w ramach działalności opisanej w niniejszym regulaminie jest Mobiboard Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 1251645663.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności – umieszczona na stronie serwisu aukcjewszwajcarii.pl

 

§9 – Konsumenci
 1. Niniejszy regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – w tym w szczególności ustawy wskazanej w §1 ust. 5 pkt 5.3. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w ustawą.
 2. Konsumenci zawierający za pośrednictwem Serwisu umowy o wartości powyżej 50 zł, mają prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Termin 14-dniowy na skorzystanie z tego uprawnienia rozpoczyna swój bieg od daty dostarczenia Konsumentowi Przedmiotu Aukcji. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 – przy czym skorzystanie z niego nie jest obligatoryjne.
 3. Opisane w §6 procedury reklamacji Towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady towaru mają charakter autonomiczny i mogą być dochodzone niezależnie od siebie.

 

§10 – Rozwiązywanie sporów
 1. Administrator Serwisu w tym miejscu informuje Konsumentów, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jednocześnie wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Szczegółowe informacje na temat w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Do przykładowych metod pozasądowego rozwiązywania sporów dla Konsumentów należą:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
  3. pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
 4. Administrator Serwisu w niniejszym Regulaminie oraz w ramach strony Serwisu udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11–  Warunki techniczne
 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera, Safari (tylko na systemie iOS), IE 11+, Edge w ich najnowszych wersjach udostępnionych przez poszczególnych wydawców. Zaznaczamy przy tym, że teoretycznie możliwe jest korzystanie z serwisu przy użyciu starszych wersji przeglądarek, ale z uwagi na zapewnienie poprawnego działania funkcjonalności serwisu oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji, zalecamy korzystanie z najnowszych wersji.
  3. adres poczty email.
  4. klient poczty email np.: Outlook Express, Windows Mail lub Mozilla Thunderbird lub inny (w tym internetowy) – w celu odczytania potwierdzenia rejestracji oraz innych wiadomości przewidzianych regulaminem lub przepisami prawa.
  5. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF – celem otwierania we własnym systemie informatycznym kopi regulaminu serwisu udostępnionego przez Sprzedawcę (np. Adobe reader, Foxit reader, itp.).
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
 3. Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności.

 

§12–  Postanowienia końcowe
 1. Likwidacja konta Użytkownika – poza innymi przypadkami opisanymi w Regulaminie -następuje na żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail serwisu. Likwidacja konta Użytkownika nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Po rozliczeniu zobowiązań następuje ewentualny zwrot wpłaconej kaucji zwrotnej na konto podane przez użytkownika.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn.zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów z użytkownikami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do działań i umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili podjęcia danego działania lub zawarcia umowy. W przypadku Użytkowników posiadających konto, nowy regulamin zaczyna obowiązywać od chwili jego akceptacji – przy pierwszym logowaniu po zmianie regulaminu, przy czym informacja o zmianie zostanie wysłana w dniu jej wprowadzenia.
 6. Zarówno niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, jak i archiwalne wersje poprzednio obowiązujących regulaminów, są udostępnione na stronie serwisu – pod regulaminem, w formie plików w formacie PDF.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022.

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Back to top