Polityka prywatności

AUKCJEWSZWAJCARII.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU AUKCJEWSZWAJCARII.PL

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Administratorem danych osobowych na portalu www.aukcjewszwajcarii.pl jest Mobiboard Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 1251645663
   2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej aukcjewszwajcarii.pl
   3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
   4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych.
   5. Adres do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych portalu aukcjewszwajcarii.pl: biuro@aukcjewszwajcarii.pl
   6. Korzystanie przez użytkownika z portalu aukcjewszwajcarii.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. 

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ICH PRZECHOWYWANIE I POZYSKIWANIE
   1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. l nr 119, str. 1)
   2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi  lub zawarcie określonej umowy .Administrator zbiera dane osobowe w ramach:
    1. Działalność Serwisu Administratora:
     1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w części przypadków również firma, NIP lub PESEL, login oraz historia zamówień.
     2. W jakim celu: Prowadzenie Serwisu, w tym prowadzenie wyodrębnionego konta umożliwiającego  dostęp do funkcjonalności Serwisu,
     3. Na jakiej podstawie: Czynności zmierzające do zawarcia oraz zawarcie umowy – art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO)
    2. Formularzy kontaktowych na stronie internetowej oraz innych formy kontaktu:
      1. Jakie dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail – w przypadku formularza kontaktowego. W przypadku kontaktów telefonicznych – numer telefonu.;
      2. W jakim celu: Nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa administratora oraz innych wskazanych na stronie sposobów kontaktu.
      3. Na jakiej podstawie: Zgody wynikającej z faktu zwrócenia się do nas z określonym zagadnieniem. W pewnych przypadkach możemy mieć dodatkowo uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na przesłane zagadnienie. (art.. 6 ust. 1 lit. „a” oraz „f” RODO)
    3.  Realizacja zamówień;
      1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, telefon, e-mail.
      2. W jakim celu: Realizowanie zamówień (wysyłka)
      3. Na jakiej podstawie: Realizacja umowy – art.. 6 ust. 1 lit. „b”  RODO.
    4.  Działań marketingowych, w tym przy udziale partnerów;
      1. Jakie dane: adresy e-mail.
      2. W jakim celu: Promowanie Serwisu pośród jego użytkowników.
      3. Na jakiej podstawie: zgody pozyskiwanej przed rozpoczęciem kontaktu (art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), w odniesieniu do podmiotów z którymi prowadzona już była współpraca również uzasadniony interes Administratora (art.. 6 ust. 1 lit. „f”  RODO).
    5.  Ewidencjonowania kontrahentów;
      1. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne kontrahentów – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP, a także dane kontaktowa kontrahentów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu.
      2. W jakim celu: Nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji handlowych.
      3. Na jakiej podstawie: W ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonywania danej umowy art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, co do kontrahentów z którymi jest już prowadzona współpraca, także w ramach uzasadnionego interesu polegającego na podtrzymywaniu współpracy art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
    6.  Umów i dokumentacji księgowej;
      1. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne przedsiębiorców – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP.
      2. W jakim celu: Archiwizacja transakcji dokonywanych za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży , a także umów z tym bezpośrednio nie związanych oraz wypełnianie względem nich obowiązków księgowych.
      3. Na jakiej podstawie: Wykonywanie umów (art.. 6 ust. 1 lit. „b” RODO), ich archiwizowanie celu wypełniania obowiązków księgowych (art.. 6 ust. 1 lit. „c” RODO) oraz archiwizowanie na wypadek konieczności dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art.. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).
    7.  Reklamacje:
      1. Jakie dane: Dane dotyczące danej umowy, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane dotyczące reklamacji.
      2. W jakim celu: Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów – zarówno z tytułu gwarancji, jak i rękojmi oraz innych tytułów.
      3. Na jakiej podstawie: Zgoda lub realizacja umowy lub zobowiązań ustawowych administratora – w zakresie reklamacji opartych odpowiednio o gwarancję i o rękojmię (art.. 6 ust. 1 lit. „b” oraz art.. 6 ust. 1 lit. „c” RODO).
    8.  Rekrutacja pracowników i współpracowników.
      1. Jakie dane: Zawarte w otrzymanych aplikacjach oraz CV: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
      2. W jakim celu: Rekrutacja pracowników i współpracowników.
      3. Na jakiej podstawie: Zgoda osób, których dane dotyczą – art.. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
   3. Niezależnie od powyższego, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w ramach czynności, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, wskazujemy podstawy na jakich może do tego dochodzić:
    1.  Utworzenie nowego konta Użytkownika portalu wymagające podania danych kontaktowych.
    2.  Kontakt telefoniczny lub mailowy w celu weryfikacji poprawności danych.
    3.  Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży.
    4.  Kontakt z użytkownikiem. Np. udzielenie odpowiedzi na zadane przez niego pytania lub przyjęcie oferty.
    5.  Udzielenie odpowiedzi użytkownikom kontaktującym się poprzez umieszczony na stronie formularz kontaktowy.
    6.  Przesyłanie informacji handlowych.
    7.  Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.
    8. Prowadzenie analiza i statystyk
    9. Archiwizacji
    10.  Wypełnienie praw ciążących na administratorze danych.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych powoduje brak możliwości korzystania z portalu oraz brak odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania. 
   5. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 

 • Adres IP, pliki cookies
   1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki „cookies” zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Operator serwisu (Administrator) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
   4. Pliki cookies używane są w celu:
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę;
    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   7. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.
   9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem ciasteczka.org.pl.

 

 • Kontrola danych osobowych
   1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   2. Każdy użytkownik portalu zobowiązany jest do podawania danych prawdziwych, pełnych oraz aktualnych.
   3. Zgłaszanie wniosków dotyczących wycofania zgody na przetwarzanie, sprostowanie, usunięcie danych prosimy kierować mailowo na adres: biuro@aukcjewszwajcarii.pl
   4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 • Udostępnianie danych
   1. Za zgodą Użytkownika Spółka udostępnia dane osobowe Użytkownika sprzedającemu mającemu siedzibę w Szwajcarii w celu realizacji złożonej przez Użytkownika oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
   2. Dane użytkownika nie są przekazywane do podmiotów trzecich. Wyjątkiem mogą stanowić dane udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz partnerom świadczącym usługi informatyczne pozwalające na rozwój portalu. 

 

 • Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
  1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu lub do momentu odwołania zgody na prośbę użytkownika. 
  2. Wszystkie zbierane przez Spółkę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  3. W razie konieczności Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
Back to top