Polityka prywatności

AUKCJEWSZWAJCARII.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU AUKCJEWSZWAJCARII.PL

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Administratorem danych osobowych na portalu www.aukcjewszwajcarii.pl jest Mobiboard Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Szwoleżerów 72/18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000633263, numer NIP 1251645663
   2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej aukcjewszwajcarii.pl
   3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
   4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych.
   5. Adres do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych portalu aukcjewszwajcarii.pl: biuro@aukcjewszwajcarii.pl
   6. Korzystanie przez użytkownika z portalu aukcjewszwajcarii.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. 

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ICH PRZECHOWYWANIE I POZYSKIWANIE
   1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. l nr 119, str. 1)
   2. Możliwe cele zbierania danych użytkowników portalu przez Administratora
    1.  Utworzenie nowego konta Użytkownika portalu wymagające podania danych kontaktowych.
    2.  Kontakt telefoniczny lub mailowy w celu weryfikacji poprawności danych.
    3.  Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży.
    4.  Kontakt z użytkownikiem. Np. udzielenie odpowiedzi na zadane przez niego pytania lub przyjęcie oferty.
    5.  Udzielenie odpowiedzi użytkownikom kontaktującym się poprzez umieszczony na stronie formularz kontaktowy.
    6.  Przesyłanie informacji handlowych.
    7.  Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.
    8.  Wypełnienie praw ciążących na administratorze danych.
   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych powoduje brak możliwości korzystania z portalu oraz brak odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania. 
   4. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 

 • Adres IP, pliki cookies
   1. Spółka może gromadzić w ramach usług portalu takie dane jak adres IP czy pliki cookies.

 

 • Kontrola danych osobowych
   1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   2. Każdy użytkownik portalu zobowiązany jest do podawania danych prawdziwych, pełnych oraz aktualnych.
   3. Zgłaszanie wniosków dotyczących wycofania zgody na przetwarzanie, sprostowanie, usunięcie danych prosimy kierować mailowo na adres: biuro@aukcjewszwajcarii.pl
   4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 • Udostępnianie danych
   1. Za zgodą Użytkownika Spółka udostępnia dane osobowe Użytkownika sprzedającemu mającemu siedzibę w Szwajcarii w celu realizacji złożonej przez Użytkownika oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
   2. Dane użytkownika nie są przekazywane do podmiotów trzecich. Wyjątkiem mogą stanowić dane udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz partnerom świadczącym usługi informatyczne pozwalające na rozwój portalu. 

 

 • Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
  1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu lub do momentu odwołania zgody na prośbę użytkownika. 
  2. Wszystkie zbierane przez Spółkę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  3. W razie konieczności Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
Back to top